ТЕСТ Акредитив - це...

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Методичною радою коледжу

Протокол № _____________

Голова Методичної ради

__________Т.С. Капралюк

“___” __________ 20__р.

Методичні вказівки щодо виконання

контрольної домашньої роботи

з дисципліни “Фінанси підприємств ”

для студентів заочної форми навчання

спеціальності «Бухгалтерський облік» 5.03050901,

«Економіка підприємства» 5.03050401,

«Фінанси і кредит» 5.03050801

Розробила викладач Сачук Н.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової комісії “Бухгалтерський облік”

Протокол №___ від _________________

Голова комісії__________ Н.І.Лінкевич

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

Вона є однією з форм самостійної роботи. Виконання цієї роботи сприяє більш глибокому самостійному вивченню предмета. В контрольній роботі студент самостійно аналізує і викладає вивчений матеріал.

Контрольну роботу подають у ТЕСТ Акредитив - це... встановлений графіком термін. Студентам пропонується 10 варіантів завдань. Варіанти обираються згідно останньої цифри по списку в журналі.

При виконанні контрольної роботи слід додержуватися таких правил:

1.Вказати свій варіант на першій сторінці контрольної роботи.

2.У відповідях на теоретичні питання розкрити головну суть.

3.Перед розв'язанням задач навести їх зміст.

4.Пре доставити розв'язок задач необхідними докладними розрахунками і поясненнями.

5.В задачах проаналізувати розрахункові дані та зробити висновки.

6.Відповідь на тест обґрунтувати.

7.Навести перелік використаної літератури.

ВАРІАНТ 1

1.Фінансові ресурси підприємств.

2.Організація готівкових розрахунків підприємства.

3.ЗАДАЧАВизначити мінімальний розмір запасу матеріальних цінностей, якщо відомо:

- час очікування надходження матеріальних цінностей – 10 Днів;

- річний випуск ТЕСТ Акредитив - це... виробів - 6500 штук ;

- кількість робочих днів у році - 320 .

4. ТЕСТ Оборотні кошти підприємства - це ...а). гроші в касі підприємства, на розрахунковому і валютних рахунках, у розрахунках;

б). кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу; в). оборотні активи;

г).предмети праці.

ВАРІАНТ 2

1. Форми безготівкових розрахунків

2. Принципи та методи фінансового планування

ЗАДАЧА

Визначити відпускну ціну з ПДВ, якщо оптова ціна 1000 грн, а ставка акцизного податку 30%. 4. ТЕСТ Показники ефективності використання оборотних коштів це

а). Коефіцієнт обертання ;

б). Коефіцієнт ефективності;

в). Коефіцієнт завантаження .

г). немає правильної відповіді.

ВАРІАНТ З

1.Грошові надходження підприємства , їх склад.

2.Визначення потреби підприємства в оборотних коштах.

3.ЗАДАЧАВизначити яку суму повинно повернути підприємство банку, якщо кредит надано ТЕСТ Акредитив - це... на 1 рік, розміром - 10000 грн. Відсоткова ставка за кредит - 15 %. 4. ТЕСТ Фінансовий стан підприємства залежить від ...а).Фінансової політики підприємства; б). Випуску продукції; в). Результатів виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства;

г). Ефективності використання фінансових ресурсівВАРІАНТ 4

1.Формування прибутку підприємств.

2.Показники оцінки фінансового стану

3.ЗАДАЧАВизначити оборотність кредиту за рік, якщо середній залишок заборгованості кредиту – 25000 грн, а річний оборот з повернення кредиту 8000 грн. 4. ТЕСТ Предметом фінансового аналізу підприємства є ...а),Майно та капітал підприємства; б).Основні та оборотні кошти підприємства; в). Прибуток та цінні папери підприємства ; г). Фінансові ресурси підприємства , їх формування та використання;

ВАРІАНТ 5

1.Види кредитів, що надаються підприємствам.

2.Джерела формування оборотних коштів ТЕСТ Акредитив - це....

3.ЗАДАЧАВизначити відпускну ціну товару на підакцизний товар з урахуванням ПДВ, якщо є такі дані: оптова ціна виробу - 500 гри; ставка акцизного збору - 15 %.

4.ТЕСТ На які цілі видаються довгострокові кредити банків:

а) на виробничу діяльність;

б) на формування оборотних коштів;

в) на субсидії;

г) на технічне переоснащення підприємства.

ВАРІАНТ 6

1.Місцеві податки та збори.

2.Оперативне фінансове планування.

ЗАДАЧА

Є такі дані зарік: Обсяг виручки від реалізації продукції-7200 тис.грн.;середній залишок нормованих оборотних коштів - 400 тис.грн.;ненормованих -205 тис.грн..Визначити швидкість обігу оборотних коштів.

4.ТЕСТ Які непрямі податки встановлюють у вигляді надбавок до цін або тарифів:


а). податок на прибуток ;

б). ПДВ;

в ТЕСТ Акредитив - це...). податок на доходи фізичних осіб ;

г). акцизний податок.

ВАРІАНТ 7

1. Управління фінансами на підприємстві.

2.Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг.

ЗАДАЧА

Визначити суму,яку отримає підприємство від продажу векселя до банку ,якщо є такі дані: номінальна вартість векселя - 80 тис.грн. ; Банк викуповує в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою І 5 % річних.

4. ТЕСТ Об'єктами кредитування можуть бути ...

а). Грошові кошти;

б). Товарно-матеріальні цінності;

в). Виконані роботи чи надані послуги ;

г). Банки і держава;

ВАРІАНТ 8

1. Зміст і завдання оцінки фінансового плану підприємства

2.Розподіл і використання прибутку.

ЗАДАЧА

Оптова ціна виробу 500 грн., сума акцизного податку – 50 грн. Визначити відпускну ціну ТЕСТ Акредитив - це... з ПДВ.

4. ТЕСТ Податок на прибуток це:

а). місцевий податок;

б). загальнодержавний податок;

в).прямий податок ;

г). правильної відповіді немає.

ВАРІАНТ 9

1. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

2.Сутність і основи організації оборотних коштів

3.ЗАДАЧАВизначити фінансовий результат від діяльності підприємства, якщо є такі дані: Виручка від реалізації продукції -5700 грн; ПДВ – 950 грн,; акцизний податок – 300 грн., інші відрахування – 150 грн.; собівартість – 3000 грн.; адміністративні витрати – 450 грн.; витрати на збут – 120 грн.; інші операційні витрати – 100 грн.; інші операційні доходи – 1000 грн.

4. ТЕСТ Вексель - це ...а). Доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

б). Письмове зобов'язання,яке надає право його власнику вимагати сплати грошей у відповідний термін ТЕСТ Акредитив - це... ;

в). Комбінований документ,який містить вимогу постачальника і доручення платника;

г). Немає правильної відповіді.

ВАРІАНТ 10

1. Методи фінансового планування.

2. Платіжна дисципліна.

3. ЗАДАЧАВизначити операційний прибуток, якщо є такі дані по "Оріону": Обсяг продажу товарів - 500 одиниць; Оптова ціна виробу З0 грн; Змінні витрати товарів - 5000 грн ; Постійні витрати товарів - 7000 грн.

ТЕСТ Акредитив - це...

а). Форма розрахунку, за якої банк - емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

б). Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально за депонованих коштів;

в). Розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу ;

г). Немає правильної відповіді.

Зразок виконання завдань контрольної ТЕСТ Акредитив - це... роботи

І, 2. дати відповіді на теоретичні питання.

3. Задача.

Є наступні дані квартальних балансів підприємства за звітний рік про строкову та прострочену заборгованість з банківських кредитів (тис. грн.): на 1 січня звітного року - 101 1, на 1 квітня - 1344, на 1 липня - 1559, на 1 жовтня - 1332, на кінець року - 2302. Річний оборот з повернення короткострокових кредитів - 7252 тис. грн. Визначити швидкість обороту заборгованості з банківських кредитів. Розв'язок задачі.

І . Швидкість оборотності визначаємо за формулою:

Окр =(КР * Д ) : Пкр

Окр - оборотність короткострокового кредиту, дні

КР - середній залишок заборгованості за банківськими позиками, тис. грн.

Д - тривалість звітного періоду, дні

Пкр - повернення короткострокової заборгованості за позиками у звітному періоді, тис. грн.

Але спочатку визначимо середній ТЕСТ Акредитив - це... залишок заборгованості банку за короткостроковими

позиками за середньою хронологічною:

1011/2 + 1344 + 1559 + 1332 + 2302/2________

КР= 5-1 = 1473 тис. грн.

Тепер підставимо всі дані в формулу та визначимо швидкість обороту кредитів. (1473* 360) : 7252=73,1 дня

Відповідь: швидкість І обороту кредитів становить 73,1 дня.

Тест.

Платіжне доручення - це...

а) Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунка певної суми

б) письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми

в) письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів

г) Немає правильної відповіді
Відповідь:

Платіжне доручення - письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму зі свою рахунка на рахунок отримувача коштів. Платіжне доручення застосовують в розрахунках щодо ТЕСТ Акредитив - це... місцевих, а також міжміських поставок за товари (роботи, послуги). Вони забезпечують максимальне наближення строків отримання товарно-матеріальних цінностей і здійснення платежу, прискорюють обертання оборотних коштів; запобігають виникненню кредиторської заборгованості в покупців.

Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються також за нетоварними операціями. Це платежі до бюджету, цільових державних фондів, платежі кредитним установам, за банківськими позичками.

Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд позитивних сторін у порівнянні з іншими формами розрахунків, а саме:

> відносно простий і швидкий документооборот;

> прискорення руху коштів;

> можливість використання даної форми розрахунків за нетоварних платежів.
Отже, правильна відповідь в)

Методичні вказівки щодо виконання задач

Визначення мінімального розміру запасу матеріальних цінностей З min

З ТЕСТ Акредитив - це... min= Чо*Орз,

Де Чо час очікування надходження матеріальних цінностей від постачальників

Орз – одноденний розмір запасів у натуральних одиницях

Визначення суми кредиту

Загальна сума розрахунку нарощеної суми боргу ( кредиту) S за простими відсотками з використанням рекурсивної ставки має вигляд

S = Ро ( 1 + І* П), де

Ро – початкова сума боргу ( кредиту);

І – рекурсивна ставка ставка відсотків;

П – число періодів нарахування.

Процентний дохід який виплачується в момент надання кредиту називається дисконтом , а спосіб нарахування процентів – антисипативним.

Визначення оборотності кредиту

Окр =(КР * Д ) : Пкр, де

Окр - оборотність короткострокового кредиту, дні

КР - середній залишок заборгованості за банківськими позиками, тис. грн.

Д - тривалість звітного періоду, дні

Пкр - повернення короткострокової заборгованості за позиками у звітному періоді ТЕСТ Акредитив - це..., тис. грн.

Визначення відпускної ціни

Відпускну ціну виробника з урахуванням акцизного збору і ПДВ розраховують так:

1. Оптова ціна з урахуванням акцизного збору Оца

Оца= ОЦ: ( 100 – Са), де

ОЦ – оптова ціна виробника, Са – ставка акцизного збору

2. Відпускна ціна з ПДВ Вц

Вц = Оца + (Оца * С ПДВ) : 100 % , де

С ПДВ – ставка ПДВ

Швидкість обігу оборотних коштів

Швидкість обігу оборотних коштів можна виразити за допомогою показників:

1. Коефіцієнт обіговості Ко = Р * Ос, де

Р – обсяг виручки від реалізації, Ос – середній залишок оборотних коштів

2. Тривалість 1 обороту в днях Од = Д: Ко, де

Д – число днів за період ( рік 360)

Операції з векселями

Суму дисконту визначають за формулою С = ( К*Т*П) 6 365 * 100 , де

К – номінальна вартість векселя;

Т ТЕСТ Акредитив - це... – строк 9 у днях) від дня обліку до дня платежу;

П – облікова ставка

Банк виплачує підприємству номінальну вартість векселя за мінусом дисконту

Визначення фінансового результату

Фінансовий результат від операційної діяльності = виручка від реалізації продукції - податки – інші відрахування – собівартість реалізованої продукції + інші операційні доходи – адміністративні витрати – витрати на збут – інші операційні витрати

Визначення операційного прибутку

ПО= ЧД –ЗВ – ПВ , ЧД= О*Цв , де

ПО – прибуток операційний;

ЗВ – змінні витрати;

ПВ- постійні витрати;

ЧД – чистий дохід від продажу продукції;

О- обсяг продажу виробів;

Цв – оптова ціна одиниці виробу

Література

1.Податковий кодекс від 02.12.10.

2.Рудюк Л.В. Фінанси підприємств 11 Київ 2006

3.Бандурка О. М, Коробов М Я., Орлов П. І., Петрова К. Я ТЕСТ Акредитив - це.... Фінансова діяльність підприємства: Підручник - К: Либідь,2002 рік

4.Фінанси підприємств: Підручник (за ред. професора А. М. Поддерьогіна -К:КНЕУ; 2004 рік)

5.Фінанси підприємств: Навчальний посібник за ред. Г. Г. Кірейцева, ЦУЛ- 2002 рік

6.Фінанси підприємств, І. В. Зятківський, київ, Кондор, 2003 рік

7. Шило В.П. Фінанси підприємств Київ 2006


documentahmqwvx.html
documentahmregf.html
documentahmrlqn.html
documentahmrtav.html
documentahmsald.html
Документ ТЕСТ Акредитив - це...